Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Profesjonalne szkolenia kierowców

Klauzula RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy:

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HigH Marcin Kukawka, przedsiębiorca prowadzący OSK HigH Szkoła Jazdy oraz Biuro Podróży HIGH TRAVEL, z siedzibą przy ul. Chwaliszewo 76, w Poznaniu (61-104), działający również pod marką: HigH Let’s go, dostępny pod tel.: 61 670 38 70, adres e-mail: biuro@high.com.pl

2. Z kim można się kontaktować w sprawie danych osobowych?

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Marcinem Kukawką. Kontakt: tel.: 61 670 38 70, adres e-mail: biuro@high.com.pl

3. W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe?

3.1 Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w celu:

3.1.1 dokonanie czynności przed zawarciem umowy o świadczenie usług,

3.1.2 sporządzenie i zawarcie umowy,

3.1.3 obsługa administracyjna i księgowa w związku ze świadczoną usługą,

3.1.4 przeprowadzenie szkolenia teoretycznego i praktycznego kandydatów na kierowców, kierowców oraz kandydatów na instruktorów nauki jazdy i techniki jazdy, szkoleń dla kierowców wykonujących przewóz drogowy, wypraw turystycznych i szkoleniowych.

3.2 Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:

3.2.1 art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

3.2.2 art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze np. do obsługi księgowej, archiwizacja dokumentów,

3.2.3 art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

3.2.4 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami

3.2.5 Rozporządzenie Ministra infrastruktury i budownictwa z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców

3.2.6 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

3.2.7 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy

3.2.8 W innych celach, jeśli Państwo wyrazili na to odrębną zgodę (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. a RODO).

3.2.9 W siedzibie firmy oraz na placu manewrowym zamontowany jest monitoring wizyjny w celu zwiększenia bezpieczeństwa kursantów, kierowców, pracowników i innych osób oraz ochrony mienia znajdującego się na terenie OSK HigH Szkoła Jazdy. (Podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. f RODO)

4. Komu przekazywane są dane osobowe oraz czy dane są przekazywane poza EOG?

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem, tj. dostawcom systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, biurom księgowym i rachunkowym, ubezpieczycielom, firmom transportowym, kancelariom prawnym oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa. Administrator nie przesyła Państwa danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

5. Jakie mamy prawa w związku z ochroną danych osobowych?

5.1 W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

5.1.1 dostępu do swoich danych osobowych,

5.1.2 żądania sprostowania danych osobowych,

5.1.3 usunięcia danych osobowych po obowiązkowym okresie przechowywania lub gdy, nie została zawarta umowa na świadczenie usługi,

5.1.4 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO. Jeżeli usuniemy dane osoby wnoszącej taką dyspozycję, mamy prawo zachować informacje o tym, na czyj wniosek to zrobiliśmy. Żądanie uwzględnimy tak szybko, jak to jest możliwe, biorąc pod uwagę okoliczności i możliwości techniczne. Jeżeli nie będziemy mogli oddzielić danych osoby wnioskującej od innych danych, które są w naszych systemach, możemy wstrzymać się z realizacją żądania – do czasu, gdy wspólnie uzgodnimy, które dane możemy udostępnić.

6. Czy dane są profilowane?

Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.

7. Jak długo przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane?

7.1 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w pkt.3 i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy oraz przedawnienia roszczeń tj. do 6 lat.

7.2 Dane osobowe uczestników kursu prawa jazdy, kursów dla kierowców wykonujących przewozy drogowe, szkoleń doskonalenia techniki jazdy oraz kursów dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy i techniki jazdy będą przechowywane w okresie realizacji umowy kursu oraz po zakończeniu kursu w okresie przewidzianym szczegółowymi przepisami tj. w kartach przeprowadzonych zajęć 2 lata od dokonania ostatniego wpisu, 10 lat od daty dokonania ostatniego wpisu w książce ewidencji osób szkolonych.

7.3. Państwa dane osobowe wymienione w pkt.3.2 przetwarzane będą przez okres do 90 dni po zakończeniu potrzeby przetwarzania danych.

7.4. Dane z monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres do 90 dni.

8. Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak podania i zgody na przetwarzanie danych nie pozwoli na zrealizowanie usług świadczonych przez przedsiębiorcę HigH Marcin Kukawka będącego administratorem danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkowa utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, a w szczególności poprzez wprowadzenie odpowiednich polityk ochrony danych.